Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

MODLITWY PO POLSKUPOLSKI

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

AKLAMACJA „CHWAŁA OJCU”

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
SYMBOL APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
OJCZE nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, stróżu mój, Mnie powierzonego tobie
Z nadprzyrodzoną troskliwością oświecaj,
strzeż, kieruj i prowadź. Amen.


ZA WIERNYCH ZMARŁYCH (WIECZNE ODPOCZYWANIE)
Wieczny odpoczynek racz im (mu) dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im (mu) świeci. Niechaj odpoczywają (niech odpoczywa) w pokoju wiecznym. Amen.
ANIOŁ PAŃKSI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha świętego
Zdrowaś Maryjo...
Oto Ja służebnica Pańska
Niech Mi się stanie według słowa Twego
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się
Łaskę twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze,
abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem Anielskim Chrystusa
wcielenie Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż
do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

BARANEK BOŻY
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami Baranku Boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami Baranku Boży który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem


                                                                           CHWAŁA NA WYSOKOŚCI

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja,
Panie Boże, Królu Niebios,
Boże Ojcze wszechmogący,
Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste,
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami,
Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste
Z Duchem Świętym
w chwale Boga Ojca. Amen.
Closing Prayer
Módlmy sie! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc, i zmartwychwstanie zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy, aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego

Hail Holy Queen
Witaj, Królowo, Matko milosierdzia, zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole. Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc, a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo!

                                                                          KRÓLOWO NIEBIOS
Królowo niebios, wesel się, alleluja,
Albowiem ten, któregoś mogła nosić, alleluja
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Modlitwa Fatimska
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia

Oh My Jesus
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebuja Twojego milosierdzia

                                                                           OTO BARANEK BOŻY
Oto Baranek Boży
oto który gładzi grzechy świata
Panie, nie jestem godzien
abyś wszedł do wnętrza mego
ale powiedz tylko słowo
a będzie uzdrowiona dusza moja
Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa
niechaj strzeże duszy twojej
na żywot wieczny
                                                                            

                                                                                PANIE JEZU CHRYSTE

Panie Jezu Chryste
który rzekłeś Apostołom Twoim
pokój wam zostawiam
pokój Mój wam daję
patrz nie na grzechy moje
lecz na wiarę Twojego Kościoła
i według Twej woli
obdarzaj go pokojem i umacniaj w jedności
który żyjesz i królujesz Bóg
przez wszystkie wieki wieków

POD TWOJĄ OBRONĘ
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona; O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj. Amen.

                                                                            SPOWIADAM SIĘ
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy
błogosławionemu Michałowi Archaniołowi
błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi
świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi
wszystkim Świętym i wam bracia
że bardzo zgrzeszyłem
myślą mową i uczynkiem
moja wina, moja wina
moja bardzo wielka wina
Przeto błagam błogosławioną Maryję
zawsze Dziewicę
błogosławionego Michała Archanioła
błogosławionego Jana Chrzciciela
świętych Apostołów Piotra i Pawła

wszystkich świętych i was, bracia

abyście się za mnie modlili
do Pana Boga naszego

                                                                                       ŚWIĘTY  ŚWIĘTY
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów
Pełne są niebiosa
i ziemia chwały Twojej
Hosanna na wysokości
Błogosławiony
który idzie w imię Pańskie
Hosanna na wysokości


         Święty Michale Archaniele

 Święty Michale Archaniele!

      Wspomagaj nas w walce, a przeciw

      niegodziwosci i zasadzkom złego

       ducha bądź naszą obroną. Oby go

       Bog pogromić raczył, pokornie o 

            to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich

       zastępów, Szatana i inne duchy złe,

         ktore na zgubę dusz ludzkich po 

              tym swiecie krążą, mocą Bożą strąć

       do piekła.

       

                              Amen.

WITAJ KRÓLOWO
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

PRZED POSIŁKIEM
Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PO POSIŁKU
Dzięśkujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Corona Divinae MisericordiaeNa paciorkach OJCZE NASZ :
OJCZE przedwieczny, ofiaruję Tobie Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na paciorkach ZDROWAŚ MARYJO:
DLA Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie trzy razy::
ŚWIĘTY Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Modlitwa przed połączeniem z internetem
Oratio ante colligationem
.
WSZECHMOCNY i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Aniele Boży
Angele Dei

ANIELE Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Modlitwa za zmarłych
Oratio pro defunctorum

WIECZNY racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Tekst Mszy św. na podstawie
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże
                    zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
                    Świętego utworzone
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo
                    zjednoczone
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby
                    mądrości i umiejętności
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo
                    upodobał
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię
                    wzywają
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
Serce Jezusa, włócznią przebite
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    zmiłuj się nad nami
V. Jezu cichy i pokornego serca
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego
 ? Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Twego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym , którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Twego, Jezusa Chrysrusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny
LITANIA DO NMP
LITANIAE BMV
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże
                    zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo
                    módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Matko Kościoła
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
                    zmiłuj się nad nami

 ? Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

? Módlmy się
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz